e-mERGING a r t i S T S

WOMEN ART PRIZE/ X-treme

Miye Lee

Miye Lee

Tim Cierpiszewski

Tatjana von Leys

Emily Thomas

Emily Thomas

Britta Fluevog

Britta Fluevog

Simone Karl

Sandra Schlipkoeter

Martina Singer

Mina Buker

Carina Scherer

Justyna Janetzek